Polityka Prywatności

DATA WYDANIA: 25.05.2018

 

POLITYKA PRYWATNOŚĆI I PLIKÓW COOCKIES SKLEPU INTERNETOWEGO ALEXANDRALACE.COM

  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Aleksandra Przybyło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALEXANDRA LACE FPHU Aleksandra Przybyło, ul. Warneńczyka 5/30, 39-300 Mielec, Polska, NIP: 8172139248, REGON: 362835951. Kontakt: kontakt@alexandralace.com, zwana dalej Wykonawcą,  wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką.

2.       Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie dużą literą, o ile nic innego nie wynika z jego treści, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Internetowego Alexandralace.com

§ 2. DANE OSOBOWE

1.       Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2.       W przypadku zapisania się przez Użytkownika na usługę Newsletter niezbędne jest podanie adresu e-mail. W przypadku, gdy adres e-mail zawiera dane osobowe Użytkownik przekazuje je do przetwarzania Wykonawcy.

3.       Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy (określonych w Regulamianie: umowy założenia konta, umowy świadczenia usługi Newsletter, bądź umowy sprzedaży). Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonywania zakupów w Sklepie lub skorzystania z usługi Newsletter.

4.       Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.       Administratorem Danych Osobowych jest Wykonawca.

6.       Administrator Danych Osobowych wyznacza Inspektora Danych Osobowych w osobie Aleksandry Przybyło, właściciela Sklepu.

7.       W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem Wykonawcy lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez adres e-mail kontakt@alexandralace.com.

8.       Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:

8.1. Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności i Plików Cookies albo dokonania zakupu w Sklepie. 8.2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, (w sytuacji dokonania zakupu w sklepie internetowym) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

8.3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:

a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);

b) działania analityczne (dobór usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacja produktów Administratora w oparciu o uwagi i zainteresowania Użytkownika, optymalizacji procesów obsługi itp.);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;

d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

e) badania satysfakcji Klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Administratora usług i sprzedaży produktów.

9.       W innych przypadkach, dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.

10.    Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

11.    W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (wskazane powyżej). Administrator zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12.    W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub realizacji usługi Newsletter.

13.     Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane  Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

14.    Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:

14.1. prawo dostępu do danych Użytkownika oraz otrzymania ich kopii;

14.2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych Użytkownika;

14.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

14.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

14.5. prawo do przenoszenia danych;

14.6 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 3. PLIKI COOKIES

1.       Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2.       Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

3.       Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4.        Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.       Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

6.       Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu, a w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia Umowy z Wykonawcą.

§ 4. DANE ZAWARTE W LOGACH SYSTEMOWYCH

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

§ 5. ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE PRZEZ WYKONWACĘ

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zwłaszcza szyfrowanie danych na stronie Sklepu potwierdzone certyfikatem SSL.

§ 6. INNE

1.       Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

2.       Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.

3.       Wykonawca może rejestrować nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

4.        W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@alexandralace.com

5.       Polityka znajduje się na stronie www.alexandralace.com w zakładce Regulamin oraz Polityka Prywatności i Plików Cookies.